Pravidla

Fair play hra

Samozřejmými základy a podstatnými činiteli každé hry nebo soutěže jsou jejich jasná pravidla a podmínky. Neméně důležití jsou ale určitě také hráči, kteří se soutěží účastní. Hlavně jejich chování, respektování soupeře a čestné dodržování pravidel do velké míry určuje kvalitu té, či oné soutěže. Zvláště v golfu je prokázání pochybení, nerespektování pravidel nebo třeba jen prošvihu velmi těžké, či zcela nemožné. Sám hráč si je ale v naprosté většině případů porušení pravidel a etiky hry vědom. Každý z nás může udělat chybu, ať již z neznalosti pravidel, nebo třeba jen prostým součtem ran, to lze pochopit. Co ale nelze tolerovat, je podvádění, vylepšování pozice míčku a mnohé další neřesti, které lze na našich hřištích spatřit. Na Hezké hře za toto následuje okamžitá diskvalifikace a vyloučení ze všech soutěží, bez nároku na jakékoli ceny.
Žádám a prosím Vás všechny účastníky, jak jednotlivých turnajů tak jamkovky o respektování pravidel golfu a hry fair play. Přispějete tak k vysoké úrovni těchto soutěží a Vaše radost ze hry a úspěchu bude jistě větší, než kdybyste jí dosáhli nečestným způsobem.

Děkuji Petr Suchan

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR

Hezká hra - její správce, zpracovává osobní údaje v rozsahu nutném pro správné, pečlivé a aktuální vedení pořadí  jednotlivých soutěží v rámci turnajů Hezké hry. Z osobních údajů se jedná o jméno hráče a jeho registrační číslo v rámci České golfové federace. Tyto údaje a výsledky hráčů jsou zpracovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k vedení těchto žebříčků a historie Hezké hry. Pokuď si fyzická osoba - hráč, nepřeje být v těchto žebříčcích - seznamech uveden, má právo požádat u správce ( Petr Suchan - info@hezkahra.cz) o výmaz - "právo být zapomenut". Členové klubu Hezké hry, kteří se do tohoto klubu přihlásili, souhlasili se zpracováním osobních údajů na základě Zákona č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. 
Turnaj je veřejnou a veřejně přístupnou akcí. Účastník turnaje souhlasí s pořizování vizuálních a audiovizuálních záznamů během konání turnaje (včetně přiměřené doby před a po) a s jejich následnou veřejnou publikací. V případě, že účastník turnaje nesouhlasí s uveřejněním pořízených materiálů na nichž je zachycen, nahlásí tak organizátorům turnaje při placení startovného.
 

Hard card Hezké hry - stálé podmínky soutěží a místní pravidla

 1. Tresty
  Není-li uvedeno jinak, je trestem za porušení místního pravidla všeobecný trest. Některá místní pravidla používají alternativní stupnici trestů, která je definována takto:
  První případ : ústní varování rozhodčího včetně upozornění na další sankce
  Druhý případ : jedna trestná rána  
  Třetí případ : všeobecný trest ( ztráta jamky/dvě trestné rány)  
  Čtvrtý případ : diskvalifikace    
  V případě porušení místního pravidla mezi jamkami se trest vztahuje na následující jamku.
 2. Kodex chování  
  Od všech hráčů se očekává, že budou za všech okolností dodržovat Pravidla golfu i provozní řád hřiště, dbát zásad bezpečnosti s ohledem na všechny osoby na hřišti, brát ohledy na ostatní hráče, hrát ve svižném tempu a pečovat o hřiště. Trest za porušení kodexu chování :viz stupnice alternativních trestů. V případě závažného porušení těchto zásad může Soutěžní výbor hráče diskvalifikovat bez ohledu na to, zda hráči byl již v tomto ohledu udělen nějaký trest či nikoli.
 3. Čas startu (Pravidlo 5.3)  
  Je doporučeno, aby hráč byl na startu deset minut před svým oficiálním časem startu. Důvodem je seznámení se s podmínkami turnaje a místními pravidly. V případě nepřítomnosti hráče v čase startu se tresty řídí Pravidly golfu.
 4. Tempo hry  
  Všichni hráči jsou povinni dodržovat tempo hry, které stanovují místní pravidla. Dále jsou povinni respektovat pokyny soutěžního výboru, rozhodčího nebo službu konajícího mashala. Bude-li skupina bezdůvodně ve zpoždění oproti svému časovému plánu a zároveň oproti předchozí skupině, může být hráčům v dané skupině individuálně měřen čas na provedení rány. Překročí-li hráč od počátku měření 40 sekund, respektive 50 sekund , pokud jde o ránu do greenu (včetně odpalu na jamce s parem 3), čip nebo pat, bude považován za hráče se zpožděním. Měření započne, jakmile měl hráč dostatečný čas k tomu, aby došel ke svému míči, je na řadě aby hrál, a nic mu v tom nebrání ani ho neruší. Na jamkovišti dostane hráč navíc dostatek času nato, aby označil, zvedl, očistil a vrátil svůj míč a opravil poškození nebo odstranil volné přírodní předměty ve směru své hry. 
  Měření hráčů skončí, jakmile skupina dožene své zpoždění. Zpoždění hráče, jehož skupina se měřila, se ale v rámci daného kola nadále započítává, i když skupina zpoždění dožene. Trest za porušení místního pravidla: Viz stupnice alternativních trestů v odstavci 1.

Pravidla klubu "Hezká hra"

 1. Členem klubu se může stát držitel zelené karty České golfové federace, který má v okamžiku vstupu HCP v rozmezí 0-54 a je doporučen třemi současnými, aktivními členy klubu.
 2. Poplatek za vstup do klubu odpovídá vždy počtu ran na posledním turnaji v rámci Hezké hry, před vstupem do klubu. Při nedohrané jamce se počítá score 10.
 3. K účasti v ročních soutěžich (Šampión klubu, Nejlepší žena, Vyzrálý šampión, Florida Challenge, Pařiči, hendikepové kategorie) je nutno uhradit roční registrační poplatek. Ten je každoročně zveřejněn s dostatečným předstihem před prvním turnajem a jeho plátce je od okamžiku úhrady považován za  aktivního člena klubu a může čerpat výhody, které členství nabízí. Je to například přednostní právo hry, nulové nebo levnější startovné na vybraných turnajích, dárek atd.
 4. Při vstupu do klubu se hráči do celkového pořadí nepočítají výsledky, které na turnajích Hezké hry získal před datem tohoto vstupu. 
 5. Člen klubu souhlasí s tím, že při úmyslném nebo opakovaném závažném porušení pravidel nebo etiky golfu, zvláště pak za účelem získání výhody při hře, bude z klubu vyloučen a ztrácí nárok na jakoukoli cenu.
 6. Při neúčasti člena klubu Hezké hry alespoň na jednom z turnajů Hezké hry v kalendářním roce, bez udání závažného důvodu, členství v klubu hráči bez náhrady zaniká.
 7. Pokud hráči členství v klubu zanikne a hráč se následně chce stát opět členem klubu, musí být opět doporučen třemi současnými, aktivními členy klubu a poplatek odpovídá trojnásobnému počtu ran při novém vstupu.

Pravidla  -  jednotlivé turnaje "Hezké hry"

 1. Ročně je organizováno minimálně 20 turnajů klubu „Hezká hra“.
 2. Tyto turnaje jsou otevřené. To znamená, že se jich mohou zúčastňovat i nečlenové klubu.
 3. Turnaje se hrají podle platných pravidel golfu R&A a místních pravidel.
 4. Jednotlivé turnaje budou s dostatečným předstihem zveřejňovány na webových stránkách klubu, a také na oficielních stránkách České golfové federace.
 5. Členové klubu a ostatní zájemci budou o turnajích taktéž informováni prostřednictvím emailu, který poskytnou buď při registraci, nebo při účasti na turnajích.
 6. Na jednotlivé turnaje je možno se přihlásit prostřednictvím České golfové federace, nebo přímo na webových stránkách „Hezké hry“.
 7. Pokud se hráč přihlášený na turnaj nedostaví v čase mu určenén soutěžním výborem na start bez oznámení vážného důvodu, ať již na recepci klubu nebo promotérovi turnaje, je podle pravidla 6-3a, Pravidlel golfu R&A, diskvalifikován s úpravou hracího hendikepu. Těmto hráčům pak není vycházeno vstříc při případných požadavcích na dobu a složení flajtu, nebudou zařazování do startovních listin a nebude jim umožněn start na turnajích Hezké hry.
 8. Startovní listinu sestavuje organizátor turnaje. Požadavky jsou akceptovány.
 9. Na stránkách budou zveřejněny i jednotlivé poplatky za účast ve hře, ceny a další podmínky.
 10. V jednotlivých turnajích se soutěží o vítězství ve čtyřech kategoriích 0-9,9  10-20  20,1-30  30,1-54.(kategorie zlatá, stříbrná, bronzová a zelená) Hodnocení probíhá standardně podle počtu dosažených stablefordových bodů. Pořadatel si vyhrazuje právo změny těchto kategorií podle počtu přihlášených hráčů.
 11. První tři hráči z kategorií zlatá, stříbrná, bronzová a vítěz kategorie zelená jsou ohodnoceni poháry, golfovými nebo jinými hodnotnými cenami od organizátora tour nebo partnera turnaje. V každém turnaji jsou taktéž vyhlášeni vítězové vložených soutěží „longest drive“ a „nearest to the pin“.
 12. Na každém turnaji je také ohodnocen cenou útěchy hráč, který získá nejméně bodů.
 13. Na každém z major turnajů je mimo standartních kategorií vyhlášen také absolutní vítěz turnaje. To je ten, který získá nejvyšší součet brutto a netto bodů. V případě rovnosti bodů dvou nebo více hráčů rozhoduje o vítězi vyšší počet brutto bodů. Dalším kritériem pro určení vítěze je aktuální HCP hráče před turnajem. Nižší HCP je upřednostněno. Vítězovi bude propůjčen do dalšího majoru putovní pohár, kam bude následně vyryto jeho jméno. V případě výhry všech čtyř majorů v jednom roce, získává hráč Grand Slam Hezké hry a specielní cenu. 
 14. Ceny jsou nepřenosné. Pokud hráč, který se umístnil na stupních vítězů není při vyhlašování přítomen, výhra propadá. Je na uvážení organizátora, jestli bude zařazena do tomboly, nebo připadne dalšímu v pořadí, či jinak.
 15. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.
 16. Určená odpaliště pro turnaje jsou žlutá a červená. Nicméně hráči se mohou rozhodnout a využít odpaliště vzdálenější, černé, bílé nebo modré. V tom případě je tuto změnu nutno výrazně vyznačit na score kartě a ipro jistotu informovat i při odevzdání na recepci. 
 17. Pokud hráč nebude hrát z odpaliště, které odpovídá jeho HCP a které je vypsané pro ten či onen turnaj a zvolí si odpaliště jiné - kratší, (například z důvodu účasti v jamkovce) výsledek dosažený v tomto turnaji se mu do celkových ročních soutěží nebude započítávat. Pokud si zvolí odpaliště jiné - vzdálenější, výsledek se mu započítávat bude.
 18. Autíčka do turnaje jsou povolena pouze po domluvě s organizátorem, případně po předložení lékařské zprávy.
 19. Zaměřovací systémy jsou na turnajích Hezké hry povoleny.

Pravidla  -  celoroční turnajové klání o titul: „Šampión klubu Hezké hry“ (platná od sezóny 2019)

 1. Tato soutěž je určena pro aktivní členy klubu Hezké hry.
 2. V základní časti celoroční soutěže o titul „Šampióna klubu Hezká hry“ se každému hráči započítává pouze pět nejlepších dosažených výsledků.
 3. V celoroční soutěži o titul „Šampióna klubu Hezké hry“ bude k stablefordovým bodům dosaženým na jednotlivých turnajích připočten i počet dosažených brutto bodů na těchto turnajích tak, aby došlo k co největší optimalizaci rozdílu mezi jednotlivými handicapy (birdie-3body,par-2body, bogey -1bod atd). Pět nejlepších výsledků pak bude započítáno do ročního hodnocení.
 4. Hráčům, kteří mají HCP nad 36 je v celoroční soutěži o titul "Šampióna klubu Hezké hry" v jednotlivých turnajích odečítáno tolik stableford bodů, kolik mají HCP nad 36. Například hráči s HCP 54 bude ze získaných bodů odečteno 18 bodů. Toto pravidlo se nevztahuje na hráče do 12 let a na hráče starší 60 let.
 5. Čtyři turnaje v rámci jednoho ročníku, budou označeny jako "Major turnaj". Dva se uskuteční v období duben - květen - červen a dva v období červenec - srpen - září. Výsledky dosažené na těchto Major turnajích, se budou členům klubu násobit dvěma a to jak netto tak brutto. Po uskutečnění všech čtyř Majorů, se hráčům do celkového pořadí započítá pouze nejlepší dosažený výsledek ze všech odehraných Majorů. Pokud je Major turnaj i vstupním turnajem hráče do klubu Hezké hry, výsledek se nenásobí.
 6. Po ukončení základní části (zpravidla duben – srpen), bude dosažené celkové score výchozím součtem pro body v nadstavbové, finálové části. Součet bodů v základní v části se vydělí počtem počítaných turnajů (bez násobku majoru) a do finálové části postupuje hráč s přepočtem bodů, který  odpovídá průměrnému počtu bodů z těchto turnajů a jejich odstupů od průměru dalších hráčů. Hráč s nejvyšším součtem bodů ze základu nastupuje do finálové části s nulou. Příklad: první hráč bude mít součet bodů ze základní části 486. Výpočet je 486:5=97,2. Druhý v pořadí 474:5=94,8. Průměrný turnajový rozdíl mezi prvním a druhým hráčem v základní části soutěže je 97,2-94,8= 2,4. Tedy 2,4 stablefordových bodů a s touto ztrátou bude druhý hráč nastupovat do finálové části. Postup výpočtu bodů pro finálovou sérii bude u hráčů na dalších místech pořadí po základní části turnajů totožný. Ve finálové části tour se budou všem hráčům započítávat pouze tři nejlepší stablefordové výsledky, získané v rámci všech finálových turnajů.
 7. V případě rovnosti celkového počtu bodů po započítání tří počítaných finálových výsledků dvou nebo více hráčů, rozhoduje o konečném pořadí vyšší počet netto bodů získaných ve finálové části. V případě další rovnosti je dalším kritériem nejvyšší počet netto bodů na jednom ze tří finálových turnajů. Následuje druhý, případně třetí nejvyšší počet netto bodů ve finálové sérii. Dalším kritériem je vyšší počet bodů získaných v základní části.
 8. Ve finálové části tour jdou hráči a hráčky minimálně v posledních dvou turnajích ve flajtech tak, jak určilo pořadí.
 9. Na konci sezóny pak bude hráč s největším počtem bodů vyhodnocen na slavnostním večeru jako „Šampión klubu Hezké hry“ a bude mu předán putovní pohár klubu.
 10. V rámci turnajů Hezké hry budou na slavnostním večeru vyhlášeni další vítězové soutěží. Jde zejména o Nejlepší ženu, Vyzrálého šampióna, Floridu Challenge, Jamkovku, Týmovou soutěž, Snipera a dalších soutěže Hezké hry.
 11. Podmínkou pro obdržení jakékoli výše uvedené ceny je zúčastnění se minimálně 5 turnajů v rámci roční tour Hezké hry.Tato podmínka se týká, vyjma jamkovky, všech vyhlášených soutěží v rámci Hezké hry.
 12. Pokud se aktuální člen klubu nezúčastní aspoň jednoho turnaje v rámci roční tour, nemá v následujícím ročníku soutěže nárok na jakoukoli výhru a to i při vícenásobné účasti. Toto ustanovení se netýká nově příchozích členů klubu.
 13. K získání jakékoli ceny je nutné se zúčastnit závěrečného slavnostního vyhlášení.
 14. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  celoroční turnajové klání o titul: „Šampión klubu Hezké hry“ (platná do sezóny 2018)

 1. Tato soutěž je určena pro členy klubu Hezké hry.
 2. Do celoroční soutěže o titul „Šampióna klubu Hezká hry“ se započítává pouze pět nejlepších výsledků.
 3. V celoroční soutěži o titul „Šampióna klubu Hezké hry“ bude k stablefordovým bodům dosaženým na jednotlivých turnajích připočten i počet dosažených brutto bodů na těchto turnajích tak, aby došlo k co největší optimalizaci rozdílu mezi jednotlivými handicapy (birdie-3body,par-2body, bogey -1bod atd). Pět nejlepších výsledků pak bude započítáno do ročního hodnocení.
 4. Hráčům, kteří mají HCP pod deset (singl HCP) je v celoroční soutěži o titul "Šampióna klubu Hezké hry" v jednotlivých turnajích odečtena část brutto bodů tímto systémem : 
  • do 9,5 – odpočet 0
  • 8,5 - 9,4 odpočet 1 
  • 7,5 - 8,4 odpočet 2
  • 6,5 - 7,4 odpočet 3
  • 5,5 - 6,4 odpočet 4
  • 3,5 - 5,4 odpočet 5
  • 1,5 - 3,4 odpočet 6
  • 0,0 - 1,4 odpočet 7
  • 0,0 - + 3 odpočet 9 (pouze pro potřeby finálového turnaje)
 5. Hráčům, kteří mají HCP nad 36 je v celoroční soutěži o titul "Šampióna klubu Hezké hry" v jednotlivých turnajích odečítáno tolik stableford bodů, kolik mají HCP nad 36. Například hráči s HCP 54 bude ze získaných bodů odečteno 18 bodů. Toto pravidlo se nevztahuje na hráče do 12 let a na hráče starší 60 let.
 6. Čtyři turnaje v rámci jednoho ročníku, budou označeny jako "Major turnaj". Dva se uskuteční v období duben - květen - červen a dva v období červenec - srpen - září. Výsledky dosažené na těchto Major turnajích, se budou členům klubu násobit dvěma a to jak netto tak brutto. Po uskutečnění všech čtyř Majorů, se hráčům do celkového pořadí započítá pouze nejlepší dosažený výsledek ze všech odehraných Majorů. Pokud je Major turnaj i vstupním turnajem hráče do klubu Hezké hry, výsledek se nenásobí.
 7. V případě rovnosti celkového počtu bodů dvou nebo více hráčů rozhoduje o pořadí celkový počet dosažených brutto bodů těchto hráčů na jejich pěti nejlepších turnajích.
  Dalším kritériem je nejvyšší součet dosažených bodů (stableford + brutto) na jednom z pěti nejlepších turnajů. Následuje druhý nejvyšší součet, pak třetí, pak čtvrtý.
  Pokud i zde je shoda, rozhoduje vyšší počet brutto bodů na jednom z pěti nejlepších turnajů. Následuje opět druhý, třetí a čtvrtý nejvyšší počet brutto bodů na pěti nejlepších turnajích.
 8. Na konci sezóny pak bude hráč s největším počtem bodů vyhodnocen na slavnostním večeru jako „Šampión klubu Hezké hry“ a bude mu předán putovní pohár klubu.
 9. V rámci turnajů Hezké hry budou na slavnostním večeru vyhlášeni další vítězové soutěží. Jde zejména o Nejlepší ženu, Vyzrálého šampióna, Floridu Challenge, Týmovou soutěž a Chrochtáka klubu.
 10. Podmínkou pro obdržení jakékoli výše uvedené ceny je zúčastnění se minimálně 5 turnajů v rámci roční tour Hezké hry.Tato podmínka se týká, vyjma jamkovky, všech vyhlášených soutěží v rámci Hezké hry.
 11. Pokud se aktuální člen klubu nezúčastní aspoň jednoho turnaje v rámci roční tour, nemá v následujícím ročníku soutěže nárok na jakoukoli výhru a to i při vícenásobné účasti. Toto ustanovení se netýká nově příchozích členů klubu.
 12. K získání jakékoli ceny je nutné se zúčastnit závěrečného slavnostního vyhlášení.
 13. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  "Nejlepší žena Hezké hry"

 1. Zcela stejné podmínky a systém hodnocení jako u hlavní klubové soutěže o šampióna klubu Hezké hry. Soutěž je určena pouze pro ženy.
 2. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze ji vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  "Vyzrálý šampión klubu Hezké hry"

 1. Zcela stejné podmínky a systém hodnocení jako u hlavní klubové soutěže o šampióna klubu Hezké hry, pouze s tím omezením, že v soutěži jsou odměňováni pouze ti, kteří před startem každé sezóny (tzn.před prvním turnajem v kalendářní roce) dosáhnou věku 45 let a více. Vyzrálí hráči jsou v celkovém pořadí označeni hvězdičkou *.
 2. Hráčům se k získaným bodům v celkovém score základní části, připočítává tolik bodů, kolik roků jim je nad 45 let.
 3. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - celoroční turnajové klání o tituly "Vítězů kategorií Hezké hry"

 1. Tato soutěž je určena pro ativní členy klubu Hezké hry.
 2. Vždy před prvním turnajem Hezké hry v kalendářním roce, bude hráčovi do osobní karty vyplněn aktuální HCP.
 3. Zúčastnění hráči, členové klubu, budou rozdělení do kategorií podle HCP  a to tak, aby bylo zastoupení co nejvíce rovnoměrné. Obvykle bude kategorií čtyři až pět.
 4. Hráč bude v průběhu celého roku zařazen v kategorii, která odpovídá jeho HCP v okamžiku účasti na prvním turnaji v rámci turnajů Hezké hry. Přestup do jiné kategorie není možný.
 5. Stejně jako v hlavní klubové soutěži se hráčovi do celkového pořadí budou započítávat pouze pět nejlepších výsledků dosažených na turnajích Hezké hry, a to včetně majoru. Další podmínky jsou totožné jako v hlavní klubové soutěži.
 6. Na konci sezóny pak budou tři hráči s největším počtem bodů vyhodnoceni na slavnostním večeru jako „Vítězové kategorií" a budou jim předány ceny. 
 7. Podmínkou vyhlášení a odměnění tří hráčů v jednotlivé kategorii je účast aspoň deseti hráčů. V případě nižšího počtu je vyhlášen pouze vítěz.
 8. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  "Půlroční turnajová soutěž Hezké hry" (do roku 2016)

 1. Tato soutěž je otevřena pro všechny účastníky turnajů Hezké hry, nikoliv tedy pouze pro členy klubu Hezké hry.
 2. Soutěž je rozdělena na dvě období. Jarní ( duben - květen - červen ) a letní ( červenec - srpen - září ). Obě tyto období jsou hodnocena samostatně, odděleně.
 3. V každém období se do soutěže započítává pouze pět nejlepší výsledků.
 4. Hráčům, se pro tuto půlroční soutěž major turnaje neznásobují.
 5. Stejně jako v hlavní soutěži o titul „Šampióna klubu Hezká hra“ bude k stablefordovým bodům dosaženým na jednotlivých turnajích připočten i počet dosažených brutto bodů na těchto turnajích tak, aby došlo k co největší optimalizaci rozdílu mezi jednotlivými handicapy (birdie-3body,par-2body, bogey -1bod atd).
 6. V případě rovnosti součtu bodů dvou nebo více hráčů je uplatňován stejný princip jako v hlavní soutěži o titul "Šampióna klubu Hezké hry".
 7. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  "Celoroční turnajová soutěž Hezké hry - finálový turnaj"

 1. Tato soutěž je určena pro aktivní členy klubu Hezké hry.
 2. Soutěž je celoroční a počítá se do ní pět nejlepších výsledků včetně násobku jednoho z majorů.
 3. Finálovým turnajem se rozumí poslední turnaj v kalendářním roce zpravidla ten, který zároveň otvírá novou sezónu.
 4. Přednostní právo účasti na turnaji mají ti hráči, kteří se účastnili aspoň pěti turnajů Hezké hry v sezóně. Účast a úhradu nákladů je ale nutno potvrdit a  provést nejpozději pět dnů před datem turnaje. Následně je účast v turnaji umožněna i dalším zájemcům.
 5. Do finálového turnaje jednotliví hráči nastupují s počtem bodů, který se rovná 1/5 rozdílu mezi prvním a každým dalším jednotlivým hráčem celkového pořadí. Vedoucí hráč celkového pořadí vstupuje do finálového turnaje s 0 body. Hráčům na dalších místech se rozdílové body od finálového výsledku odečítají. Například rozdíl mezi prvním a druhým hráčem celkového ročního pořadí bude činit 7 bodů. Toto číslo se vydělí 5, což je 1,4 a tyto mu budou odečteny ze stablefordových netto bodů, které získá ve finálovém turnaji. Do finále tedy fakticky nastupuje se ztrátou -1,4 bodů.
  Stejně tak jako hráči na dalších místech. 
 6. Ve finále jdou hráči ve flajtech spolu tak, jak se umístnili v celkovém ročním pořadí. 
 7. Ve finále bude odměněno zajímavými cenami hned deset nejlepších a tři nejlepší ženy - muži. 
 8. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - "Sniper Hezké hry"

 1. Tato soutěž je otevřena pro všechny účastníky turnajů Hezké hry, nikoliv tedy pouze pro členy klubu Hezké hry.
 2. Při registraci před každým turnajem si hráč zvolí, jestli se mu výsledek dosažený na tomto turnaji bude započítávat. Pokud se rozhodne že ano, musí se podepsat na připravený papír a vhodit do "Sniper kasy" 50,-Kč.
 3. Soutěž se pro přihlášené hráče bude odehrávat na všech tříparových jamkách hřiště.
 4. Pokud hráč zasáhne green první ranou započítá si bod. 
 5. Pokud hráč zasáhne green první ranou a následně zahraje na této jamce birdie, připočítá si další, druhý bod.
 6. Pokud hráč na tříparu zahraje hole in one, získává tři body.
 7. Pokud hráč na tříparu nezasáhne první ranou green a přesto zahraje birdie, nezískává žádný bod.
 8. Pokud hráč nebude hrát z odpaliště, které odpovídá jeho HCP a které je vypsané pro ten či onen turnaj a zvolí si odpaliště jiné - kratší, (například z důvodu účasti v jamkovce) výsledek dosažený na tříparech se mu do soutěže Sniper nebude započítávat. Pokud si zvolí odpaliště jiné - vzdálenější, výsledek dosažený na tříparech se mu do soutěže Sniper bude započítávat.
 9. Počet bodů - zásahů greenů včetně následně zahraných birdie, případně hole in one, nahlásí při odevzdání výsledku promotérovi, asistentce, nebo doplní ke svému podpisu.
 10. Do celkového pořadí se hráči počítá pět nejlepších dosažených výsledků při turnajích Hezké hry v sezóně.
 11. Při rovnosti bodů dvou a více hráčů rozhoduje vyšší počet hole in one, birdie u počítaných pěti výsledků a následně vyšší počet účastí hráče při této soutěži. Pokud by i tak nastala shoda dvou a více hráčů, odměny na uvedených místech se sečtou a rozdělí počtem hráčů.
 12. Dle pravidel golfu - definice, je míč na jamkovišti (greenu) jestliže se ho jakkoli dotýká.
 13. Po ukončení celé soutěže budou odměněni hráči na prvních pěti místech. Mezi ně bude rozdělena vybraná částka v tomto poměru: 1 - 40%, 2 - 25%, 3 - 15 %, 4 -10 %, 5 - 5% z vybrané částky.
 14. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - "Mistrovství klubu na rány"

 1. Tato soutěž je určena pro aktivní členy klubu Hezké hry.
 2. Mistrovství klubu na rány se může zúčastnit každý člen klubu Hezké hry.
 3. Mistrovství klubu na rány se hraje na tři devítky z nichž se počítají pouze dvě nejlepší.
 4. Hřiště vybírá organizátor a hráči si sami zajišťují, nebo hradí fee.
 5. Mistrovství klubu na rány se hraje s plným odpočtem hracího hendikepu.
 6. Při mistrovství klubu ve hře na rány je nutné dohrát všechny jamky.
 7. Při mistrovství klubu na rány hrají muži ze žlutých, ženy z červených odpališť.
 8. Vítězem se stává hráč - hráčka, kteří po odpočtu svého hcp, dosáhnou nejnižšího score.
 9. Na slavnostním vyhlášení bude vyhlášen Mistr a Mistryně klubu ve hře na rány. 
 10. Oba obdrží věcné ceny.
 11. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - "Florida Challenge"

 1. Tato soutěž je určna pro aktivní členy klubu Hezké hry.
 2. V soutěžním roce budou na jednotlivých turnajích Hezké hry předem vybrány konkrétní jamky, které budou zařazeny do soutěže Florida Challenge.
 3. Zařazením jamky do soutěže je míněno nominování dané jamky jako jedné z 18 jamek fiktivního soutěžního hřiště dále jen Hřiště.
 4. Vybraných turnajů bude minimálně 18, každý účastník bude mít tedy možnost zkompletovat přinejmenším třikrát soutěžní  osmnáctku Hřiště (viz níže).
 5. Každá jamka Hřiště, bude bude nominována v průběhu sezóny nejméně 3krát, to znamená, že při teoretickém odehrání 18 turnajů Hezké hry tour uvedeného roku, má hráč minimálně 2 opravy každé soutěžní jamky. Do vyhodnocení se započte nejlepší (tj.nejnižší) výsledek ze všech odehraných pokusů.
 6. Všechny dosažené výsledky budou hráčům přehledně evidovány na www.hezkahra.cz v sekci Florida Challenge, kde bude k nahlédnutí taktéž průběžné pořadí a nominace jamek v jednotlivých turnajích.
 7. Soutěž se hraje na rány s vyrovnáním, které je určeno aktuálním HCP hráče. V případě nedohrání jamky se pro účely této  soutěže zapisuje par jamky x 3. 
 8. Pro potřeby soutěže bude startovní pole rozděleno do dvou kategorií. 0-9,9 a 10-20. Maximální HCP hráče ze kterého se bude par jamky odvíjet bude 9,9 a 20.Vítězy se stávají hráči, kteří mají započtený výsledek na každé z osmnácti jamek Hřiště a dosáhli nejnižšího součtu ran na všech těchto osmnácti jamkách.
 9. V případě rovnosti score dvou a více hráčů bude o konečném vítězi rozhodovat součet ran  dosažených a započítaných na jamkách v pořadí: třípary, čtyřpary, pětipary. Další kritérium je aktuální handicap při posledním soutěžním turnaji, vyšší HCP je upřednostněno.
 10. V případě nedodržování pravidel golfu, soutěžního řádu nebo podmínek soutěže vypsaných organizátorem, má tento právo hráče ze soutěže vyloučit.
 11. Po ukončení celé soutěže budou odměněni hráči obou kategorií na prvních třech místech. Konečný počet odměněných bude přesně stanoven podle počtu přihlášených. 
 12. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  jamkovka Hezké hry „Šťastná jamka“- systém pavouk

 1. Hraje se formou turnajového pavouka s 3/4 vyrovnáním HCP. (nikoli hracího HCP hřiště)
 2. Maximální HCP, které může být použito k vyrovnání je 36. Hráč, který má v termínu souboje vyšší HCP než je 36, může pro potřeby jamkovky Hezké hry použít pouze HCP 36.
 3. Vyrovnání se uplatňuje na nejtěžších jamkách hřiště.
 4. Systém výpočtu vyrovnání. Hráč č.1 (vyzývaný) má HCP 15,4, hráč č.2 (vyzyvatel) má HCP 30,9.
  Výpočet 30,9-15,5 = 15,4 / 4 = 3,85 * 3 = 11,55. Následuje matematické zaokrouhlení 11,55 = 12.
  Hráč č.2 (vyzyvatel) má k dispozici na dvanácti nejtěžších jamkách hřiště jednu ránu navíc. 
 5. Hráč s vyšším HCP se může zříci možnosti vyrovnání, pak se hraje bez vyrovnání rozdílu HCP.   O tomto je nutno informovat hráče s nižším HCP před zahájením hry, zpětně rozdíl nelze započítat.
 6. Vychází se z platného HCP hráčů, vždy k datu konání každého jednotlivého utkání.
 7. Hráči hrají vždy ze stejných odpališť. Muži ze žlutých, ženy z červených.
 8. Hraje se podle platných pravidel ČGF s místní úpravou.
 9. Hraje se bez úpravy HCP. Pokud se, ale souboj uskuteční na turnaji, dochází k úpravě HCP. 
 10. Hráč který jednou prohraje je přeřazen do skupiny "B" kde se utká s dalšími jednou poraženými. Druhá prohra pak definitivně znamená konec v soutěži.
 11. Vítěz skuiny "A" se ve finále utká s vítězem skupiny "B" a pokud vyhraje je celkovým vítězem. Pokud prohraje, utkají se v dalším, rozhodujícím zápase.
 12. Hráči si sami mohou zvolit na jakém hřišti souboj odehrají. Pokud se nedohodnou, mohou požádat organizátora a ten jim vylosuje hřiště na kterém se souboj uskuteční. Losovat se bude z těchto hřišť : Zbraslav, Černý most, Mstětice, Slapy, Pyšely, Benátky, Beřovice, Konopiště - obě hřiště, Mladá Boleslav a Molitorov.
 13. Pokud hráči neodehrají kolo v řádném termínu, musí se souboj odehrát při nejbližším turnaji Hezké hry.
 14. Pokud se některý z hráčů tohoto turnaje nezúčastní, dále postupuje ten, který je na turnaji účasten. Pokud se tohoto turnaje nezúčastní žádný z hráčů, jsou ze soutěže vyřazeni oba.
 15. Ke hře vyzývá vždy hráč níže nasazený (vyzyvatel) tzn. hráč s horším HCP.
 16. Pokud hráč výše nasazený (vyzývaný) odmítne, musí dát protinávrh.
 17. Při výběru termínů a místa žádám hráče o maximální vstřícnost a ochotu se vzájemně domluvit.
 18. Hraje se na 18 jamek.
 19. Pokud souboj po odehrání 18 jamek skončí nerozhodně, pokračuje se znovu jamkou číslo jedna. Souboj končí až některá ze stran vyhraje jamku. Opět se uplatňuje vyrovnání na nejtěžších jamkách hřiště.
 20. Hráči si plně zajišťují fee.
 21. O výsledku a místě konání souboje je potřeba ihned informovat organizátora. info@hezkahra.cz, tel: 603 822 156
 22. Na internetových stránkách Hezké hry bude vždy aktuální výsledková listina jamkovky. 
 23. Ve flightu mohou hrát i další hráči, ale pouze jako hrací doprovod.
 24. Finále a malé finále se může hrát za účasti „rozhodčího“.
 25. Vítězovi bude předán putovní pohár a skleněná plaketa na slavnostním vyhlášení na konci sezóny.
 26. Skleněnou plaketu obdrží i poražený finalista a hráč na třetím místě.
 27. První tři obdrží také věcné ceny.
 28. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  jamkovka Hezké hry „Šťastná jamka“- systém skupiny + pavouk

 1. Hraje se ve skupinách, kde se utká každý s každým a následně pak formou turnajového pavouka. Muži a ženy zvlášť
 2. Jak ve skupinách tak v turnajovém pavouku se hraje s 3/4 vyrovnáním HCP. (nikoli hracího HCP hřiště)
 3. Maximální HCP, které může být použito k vyrovnání je 36. Hráč, který má v termínu souboje vyšší HCP než je 36, může pro potřeby jamkovky Hezké hry použít pouze HCP 36.
 4. Vyrovnání se uplatňuje na nejtěžších jamkách hřiště.
 5. Systém výpočtu vyrovnání. Hráč č.1 (vyzývaný) má HCP 15,4, hráč č.2 (vyzyvatel) má HCP 30,9.
  Výpočet 30,9-15,5 = 15,4 / 4 = 3,85 * 3 = 11,55. Následuje matematické zaokrouhlení 11,55 = 12.
  Hráč č.2 (vyzyvatel) má k dispozici na dvanácti nejtěžších jamkách hřiště jednu ránu navíc. 
 6. Hráč s vyšším HCP se může zříci možnosti vyrovnání, pak se hraje bez vyrovnání rozdílu HCP.   O tomto je nutno informovat hráče s nižším HCP před zahájením hry, zpětně rozdíl nelze započítat.
 7. Vychází se z platného HCP hráčů, vždy k datu konání každého jednotlivého utkání.
 8. Hráči hrají vždy ze stejných odpališť. Muži ze žlutých, ženy z červených.
 9. Hraje se podle platných pravidel ČGF s místní úpravou.
 10. Hraje se bez úpravy HCP. Pokud se, ale souboj uskuteční na turnaji, dochází k úpravě HCP.
 11. Skupiny jsou buď dvě, čtyři nebo osm a z každé postupují tři, čtyři nejlepší do další fáze, turnajového pavouka.
 12. Ve skupině musí být minimálně tři hráči.
 13. Za vítězství ve skupině získává hráč 1 bod, pokud dopadne souboj nerozhodně, každý hráč obdrží 0,5 bodu. Za prohru neobdrží hráč žádný bod.
 14. Z výsledků jednotlivých soubojů a získaných bodů je sestavena tabulka. Vyhrává ten, kdo získá nejvíce bodů.
 15. V případě rovnosti bodů dvou hráčů, rozhoduje výsledek jejich vzájemného odehraného souboje. V případě remízy tohoto souboje postupuje hráč který měl v okamžitu tohoto vzájemného souboje vyšší HCP. V případě rovnosti bodů více hráčů ve skupině, rozhoduje o konečném pořadí mini tabulka ze soubojů těchto hráčů.V případě shody i v této mini tabulce, postupuje hráč nebo hráči, podle aktuálního HCP každého hráče v okamžiku odehrání svého posledního utkání ve skupině. Upřednostňován je vyšší HCP. Tzn. pokud například na čtvrtém, pátém a šestém místě v tabulce skončí tři hráči, jeden s HCP 9,5 a druhý s HCP 14,2 a třetí s HCP 19,2 do turnajového pavouka postupuje hráč s HCP 19,2.
 16. Pokuď hráči neodehrají souboje ve skupině do stanoveného termínu, jsou jim do tabulky započítány pouze body za odehrané souboje. Může se tak stát, že ve skupině nebudou mít všichni odehraný shodný počet utkání.
 17. Hráč který po postupu ze skupiny prohraje v turnajovém pavouku, je ze soutěže vyřazen.
 18. Hráči kteří prohrají v semifinále turnajového pavouka, hrají o třetí místo.
 19. Hráči si sami mohou zvolit na jakém hřišti souboj odehrají. Pokud se nedohodnou, mohou požádat organizátora a ten jim vylosuje hřiště na kterém se souboj uskuteční. Preferovaná  a losovaná hřiště jsou: Zbraslav, Černý most, Mstětice, Slapy, Pyšely, Benátky, Beřovice, Konopiště - obě hřiště, Mladá Boleslav.
 20. Pokud hráči v turnajovém pavouku neodehrají kolo v řádném termínu, musí se souboj odehrát při nejbližším turnaji Hezké hry.
 21. Pokud se některý z hráčů tohoto turnaje nezúčastní, dále postupuje ten, který je na turnaji účasten. Pokud se tohoto turnaje nezúčastní žádný z hráčů, jsou ze soutěže vyřazeni oba.
 22. Ke hře vyzývá vždy hráč níže nasazený (vyzyvatel) tzn. hráč s horším HCP.
 23. Pokud hráč výše nasazený (vyzývaný) odmítne, musí dát protinávrh.
 24. Při výběru termínů a místa žádám hráče o maximální vstřícnost a ochotu se vzájemně domluvit.
 25. Hraje se na 18 jamek.
 26. Pokud souboj v turnajovém pavouku po odehrání 18 jamek skončí nerozhodně, pokračuje se znovu jamkou číslo jedna. Souboj končí až některá ze stran vyhraje jamku. Již se neuplatňuje vyrovnání na nejtěžších jamkách hřiště.
 27. Hráči si plně zajišťují fee.
 28. O výsledku a místě konání souboje je potřeba ihned informovat organizátora. info@hezkahra.cz, tel: 603 822 156
 29. Na internetových stránkách Hezké hry bude vždy aktuální výsledková listina jamkovky. 
 30. Ve flightu mohou hrát i další hráči, ale pouze jako hrací doprovod.
 31. Finále a malé finále se může hrát za účasti „rozhodčího“.
 32. Vítězovi bude předán putovní pohár a skleněná plaketa na slavnostním vyhlášení na konci sezóny.
 33. Skleněnou plaketu obdrží i poražený finalista a hráč na třetím místě.
 34. První tři obdrží také věcné ceny.
 35. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - "Pařiči Hezké hry"

 1. Tato soutěž je otevřena pro všechny aktivní členy klubu Hezké hry.
 2. Soutěž se odehrává na tříparových, čtyřparových a pětiparových jamkách při turnajích Hezké hry v průběhu celého roku.
 3. Hráč soupeří proti paru jamky se započítáním svého hracího hendikepu.
 4. Dosažený výsledek na každé jamce, údaj pod nebo nad par jamky, bude následně vydělen počtem odehraných jamek a použit jako průměr ran na 3,4 a 5 parech při započítání svého hendikepu.
 5. V případě nedohrání jamky (škrtnutí) bude hráči pro potřeby soutěže započítán výsledek par jamky + 6 ran.
 6. Hráči s nejnižším průměrným počtem ran na každém paru budou vyhlášeni jako vítězové.
 7. K zařazení do pořadí je nutno odehrát minimálně deset turnajů Hezké hry.
 8. Do soutěže se hráčům započítají všechny odehrané jamky na všech turnajích v rámci turnajů HH.
 9. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla - Turnaj Vítězů turnajů"

 1. Turnaj Vítězů Turnajů (dále jen TVT) je organizován jednou ročně, vždy na začátku sezony.
 2. Na turnaj zve a místo jeho konání vybírá promotér Hezké hry.
 3. Právo účasti na TVT mají všichni hráči kteří jsou členové Hezké hry a v předešlém roce vyhráli jakýkoli oficiální turnaj Hezké hry v jakékoli kategorii. A to včetně posledního turnaje roku, který se započítává do nové sezóny.
 4. Právo účasti na TVT mají i obhájci titulů (žena-muž) z posledního TVT.
 5. Právo účasti mají i vítězové Mistrovství klubu na rány a vítěz jamkovky Hezké hry Šťastná jamka.
 6. TVT se nehraje na úpravu hendikepu a pozvaní hráči musí svou účast včas potvrdit. TVT není vypsán na serveru ČGF.
 7. Při TVT hrají muži ze žlutých a ženy z červených odpališť. 
 8. TVT se hraje na rány s plným odpočtem hracího hendikepu hřiště.
 9. Vyhrává hráč-hráčka kteří po odpočtu hendikepu dosáhnou nejnižšího score.
 10. V případě rovnosti dvou a více hráčů rozhoduje o vítězi play off - náhlá smrt.
 11. Dodatek pro rok 2020 a 2021 kvůli Koronaviru. V případě, že nemůže být realizována rozehrávka play off - náhlá smrt, rozhodne o vítězi nižší score dosažené před odpočtem. 
 12. Vítězové obdrží drobné ceny a jejich jména budou zveřejněna na putovním poháru.
 13. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze jej vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  „Týmová soutěž Hezké hry“

 1. Týmová soutěž klubu Hezké hry (dále jen týmová soutěž) probíhá pouze na oficiálních turnajích Hezké hry.
 2. Týmové soutěž je určena pouze pro aktivní členy klubu Hezké hry.
 3. Přihlášení hráči budou po ukončení registrace rozděleni do dvou týmů.
 4. Rozdělení bude provedeno "draftováním". Vybírat si budou kapitáni týmů, vždy z hráčů s podobným HCP.
 5. Nutnou podmínkou je totožný počet hráčů v každém týmu. Toto bude domluveno před "draftováním".
 6. O pořadí v "draftování" rozhodne los.
 7. Bodování bude odvozeno o získaných stablefordových bodů, respektive od hodnoty kdy hráč "hraje takzvaně na sebe", tedy ve své ochranné zóně, respektive od nejnižšího bodu své ochranné zóny.  Tento součet bude ohodnocen 0 body, vše co je nad bude v záporných hodnotách, vše co je pod bude v kladných hodnotách. Součet ze čtyř nejlepších dosažených výsledků, tedy těch které budou záporné, nebo co nejnižší kladné pak určí výsledek každého hráče. A dosažený součet všech hráčů týmu pak celkové score týmu.
 8. Vyhrává tým, který má nejnižší dosažené score.
 9. Vítězný tým bude jmenovitě uveden na putovním poháru Týmové soutěže Hezké hry a před finálovým turnajem bude mít připravenou bohatou snídani u Stolu vítězů.
 10. Týmová soutěž začíná vždy prvním turnajem Hezké hry v kalendářním roce.
 11. Týmová soutěž končí posledním turnajem zařazeným do roční soutěže o Šampióna klubu Hezké hry.
 12. V případě zájmu nových nebo i stávajících členů klubu o dodatečné zařazení do této soutěže se musí vždy jednat o stejné doplnění všech stávajících týmů. 

Pravidla  -  „Chrochták Hezké hry“

 1. Tipovací soutěž "Chrochták Hezké hry" (dále jen Chrochták), probíhá pouze na oficiálních turnajích Hezké hry.
 2. Chrochtáka se mohou zúčastnit jen členové klubu Hezké hry.
 3. Při registraci před každým turnajem si hráč zvolí, jestli se mu výsledek dosažený na tomto turnaji bude započítávat do celkové tabulky. Pokud se rozhodne že ano, musí se podepsat na připravený papír a vhodit do "Chrochtáka" 50,-Kč českých.
 4. Dosažené stablefordové body z tohoto turnaje se mu pak započítají do celkového pořadí.
 5. Ze všech započítaných výsledků se do celkového pořadí započítají pouze čtyři nejlepší výsledky.
 6. Každý účastník "Chrochtáka" má k dispozici jednoho "Žolíka", který mu dosažené body na turnaji zdvojnásobí.
 7. Použít "Žolíka" lze až po absolvování čtyř turnajů v této soutěži. Dalším omezením na jeho použití je maximální HCP 36 v okamžiku uplatnění. Použití tohoto "Žolíka" je nutné oznámit před začátkem turnaje při registraci. Ke svému podpisu hráč připojí velké písmeno "Ž" v kroužku!
 8. Hráč s nejvyšším součtem bodů po posledním turnaji, který bude zařazen do roční soutěže o titul Šampióna klubu Hezké hry, vyhrává Chrochtáka i s obsaženou hotovostí.
 9. V případě rovnosti celkového počtu bodů dvou nebo více hráčů rozhoduje o vítězi nejvyšší počet dosažených bodů v jednom ze čtyř započítaných turnajů a to včetně použitého žolíka. Dále pak druhý a třetí nejvyšší počet bodů. Pokud i zde dojde ke shodě, vítězem se stává ten, kdo se častěji účastnil "Chrochtáka".
 10. Obsah "Chrochtáka" si po skončení celé soutěže rozdělí hráči kteří se umístnili na prvních pěti místech a to tímto klíčem : 1 - 45%, 2 - 25%, 3 - 15 %, 4 -10 %, 5 - 5% z vybrané částky.
 11. Na výhry nevzniká právní nárok a nelze je vymáhat soudní cestou.

Pravidla  -  „Ryder Cup Hezké hry“

 1. Ryder Cup Hezké hry (dále jen RCHH) je soutěž ve které se utkávají nominovaní a aktivní členové klubu Hezké hry.
 2. RCHH se mohou účastnit hráči a hráčky, kteří mají HCP maximálně:  muži 25, ženy 28. (neplatí retroaktivně)
 3. Věková hranice pro účast na RCHH je 18 let.
 4. RCHH se hraje mimo oficiální turnaje Hezké hry tour.
 5. RCHH se hraje podle platných pravidel golfu.
 6. RCHH se hraje jednou ročně.
 7. RCHH se hraje vždy po dva dny na zvoleném hřišti.
 8. RCHH se vždy hraje jako souboj mezi dvěma týmy modrým a červeným. Každý tým musí mít svého kapitána.
 9. Počet hráčů v jednotlivých týmech bude vždy upřesněn před každým RCHH. Maximum je 24, minimum je 12 hráčů v každém týmu. Složení týmů (počet muži-ženy) je výlučně na dohodě kapitánů. Střídání hráčů není, až na zcela mimořádné situace, zvláště k zachování a vyrovnanosti soutěže a obou týmů, dovoleno.
 10. Nominace na RCHH vychází vždy z umístění roku předešlého. O pořadí rozhoduje součet brutto + netto bodů z turnajů roku předešlého, a to včetně všech turnajů finálové části. Počítá se vždy tolik výsledků, kolik výsledků se počítá v hlavní soutěži o Šampióna klubu, a to včetně násobku nejlepšího major turnaje. Finálový turnaj roku se vždy započítává do roku následného.
 11. V každém týmu jsou hráči pro nominaci rozděleni do dvou skupin. Skupina jedna a skupina dvě.
 12. Pro nominaci na následující RCHH mají přednostní právo hráči za skupiny jedna.
 13. Pokud některý, nebo některá z nominovaných ze skupiny jedna účast odmítne, má kapitán možnost doplnit tým hráčem ze skupiny dvě, a to v závislosti na pořadí a po dohodě s kapitánem druhého týmu. Prioritou je hendikepová vyrovnanost týmů. Tímto doplněním se hráč ze skupiny dvě, automaticky stává členem skupiny jedna.
 14. K nominaci je nutná účast na minimálně pěti turnajích Hezké hry v aktuálním roce.
 15. V případě, že nominovaný hráč svou účast bez závažných důvodů odmítne, je na uvážení kapitána týmu, jestli ho na další RCHH nominuje.
 16. V případě, že nominovaný hráč svou účast nejprve potvrdí a následně pak bez závažného důvodu zruší, je na rozhodnutí kapitána jestli ho na další RCHH nominuje.
 17. Uzávěrka hendikepů pro rozdělování do jednotlivých skupin je vždy v pondělí před Ryder Cupem. 
 18. RCHH se hraje systémem: “První den dopoledne Fourbally,kdy dva a dva hráči z každého týmu hrají každý svým míčkem: vítězí tým jehož hráč dosáhne nejnižšího score na jamce. Odpoledne Foursome, kdy se dva a dva hráči z každého týmu, pravidelně střídají ve hře jedním míčkem, vítězí tým s nižším počtem ran na jamce. Druhý den dopoledne se hrají Singly - jamkovky mezi dvěma hráči bez vyrovnání.”
 19. Předpokládané, doporučené rozdělení do skupin pro 24 hráčů, 18 mužů a 6 žen: FOURBALL : 1.skupina : 6 nejlepších můžů, 2.skupina : 4 muži + 2 ženy, 3.skupina : 4 muži + 2 ženy, 4.skupina: 4 muži + 2 ženy. FOURSOME : tři skupiny, vždy 6 mužů + 2 ženy, SINGLY : 1.skupina : 4 muži, 2.skupina : 5 mužů, 3.skupina : 5 mužů, 4.skupina : 4 muži, 6.skupina : 3 ženy, 7.skupina : 3.ženy. 
 20. Nasazení do jednotlivých utkání bude probíhat naslepo, týmy si vytvoří soupisku a před sestavením startovní listiny si tyto soupisky vymění. Nutná je domluva v případě nasazení žen při fourballech a foursomech.
 21. Jednotlivé souboje končí v okamžiku, když již druhá strana nemá možnost výsledek zvrátit na svou stranu. Vítězná strana si připisuje bod.
 22. V případě nerozhodného výsledku si každá strana připisuje 0,5 bodu.
 23. Celkovým vítězem se stává strana, která ze všech soubojů nasbírá vyšší počet bodů.
 24. V případě rovnosti bodů vyhrává strana, která byla vítězem na posledním RCHH.
 25. Základní složení jednotlivých týmů je neměnné (modrý – červený) a odpovídá složení turnajového setkání dne 15.11.2012 na Černém mostě a následné nutné úpravě před RCHH 2022.
 26. Případní další zájemci nebo náhradníci, kteří se budou chtít těchto turnajových soubojů účastnit, mohou vstoupit pouze po dvojicích s maximálním rozdílem HCP + - 3 body. O jejich zařazení do jednotlivých týmů rozhodne veřejný los.
 27. Pokud tento los nebude uskutečnitelný, další možností vstupu do jednotlivých týmů je vzájemná domluva kapitánů a vyjednávacích týmů. Tato varianta je přednostně určena k doplnění neúplných týmů před jednotlivými RCHH.